Otel Güvenlik Departmanı İşleyişi

Hotel ve Resort ‘ün güvenlik ve koruması ile bu görevi yürütecek olan Güvenlik Departmanın çalışması için uygulanması gereken yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle belirtilen taktik, teknik ve hareket tarzlarını belirtmektir.

Güvenlik Departmanının otel içi ve otel çevresi ile ilgili görevleriyle bu görevi yapmakla yükümlü tüm üniteleri kapsar.
SORUMLULUKLAR VE TANIMLAR
Güvenlik Departmanı, Otelin temel düzeni ve temel unsurları ile birlikte otel yöneticilerinin bütünlüğü ve yaşamsal çıkarlarının her türlü dış ve iç tehdide karşı korunması ve idame ettirilmesini sağlar.
Güvenlik Departmanı otelin içerden ve dışardan korunmasını sağlamak ve otel yönetiminin vereceği görevleri ihtiyaç duyulması halinde gerekli araç ve gereçleri kullanarak yerine getirmekle sorumludur.
Bu prosedürde belirtilen taktik ve teknikler değişmez kurallar değildir. Her güvenlik görevlisi ilgili yasa ( 5188 ), yönetmelik veya yönergeleri inceleyip mevcut koşulları göz önünde bulundurarak görevi en iyi şekilde ifa edecek hareket tarzını seçebilir.

Bu prosedürde belirtilen taktik ve tekniklerin uygulanmasında ek bilgilere gereksinim duyulduğu takdirde konu ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik veya otel yönerge hükümleri esas alınacaktır.
Güvenlik Departmanı Personeli görevi süresince Çalışan Disiplin talimatına uymaktan ve görevini Güvenlik Departmanı Uygulama ve Araç Teçhizat Kullanım Talimatına uygun olarak yapmaktan sorumludur.
Güvenlik Şefi tarafından haftalık olarak plan ve shiftler hazırlanarak güvenlik  elemanlarına bildirilir.
Otel güvenliğini ve emniyetini sağlamak ve otel düzenini korumakla yükümlü olan Güvenlik Departmanı bu görevleri aşağıdaki  esaslara göre yürütür.
1.    Yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere, otel yönetimi emir yada yönergelere uygun olmayan eylem işlenmesini önce yasa ve nizamlar çerçevesinde önlemek.
2.    İşlenmiş bir suç hakkında otel yönetimine ve en yakın kolluk kuvvetine haber verip suç yerini, delillerini koruma altına alıp suçluları yakalamak.
3.    Güvenlik Departmanı gerek duyulan durumlarda Genel Müdür Yardımcısı veya ilgili Nöbetçi Müdür ‘ ün emrinde hareket edebilir.
4.    Güvenlik Departmanı kural olarak kural olarak kişi özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran bir yaptırım uygulamaz. Ancak;
a.    Otel içerisinde veya çevresinde meydana gelen yasa dışı bir olaydan, faillerin kaçmaması için gerekli tedbirleri alır.
b.    Otel içinde tehlike ve tehdit oluşturan ( konuk veya çalışan ) akıl hastası uyuşturucu madde yada alkol tutkunu kolluk kuvvetine teslim edilinceye kadar.
c.    Suç işlendiğinden şüphe edilen konuk veya personel kolluk kuvvetine teslim edilinceye kadar yakalar ve kaçmasına engel olucu tedbir alır.
5.    Otel müşterilerinden yada çalışanlarından şüpheli olanların ilişkilerini araştırır. Belirli zaman aralıkları ile çevrelerini gizlice soruşturur. Elde ettiği bilgilere göre otel yönetimine ve kolluk kuvvetine bilgi verir.
Güvenlik Departmanının görevlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
1.    Kapı Kontrol Hizmetleri
2.    Nokta Nöbet Hizmetleri
3.    Devriye Hizmetleri
4.    Periyodik Aramalar

1.    Kapı Kontrol Hizmetleri : Otele giriş yapmak isteyen müşteri, günübirlik konuk, işgören, acente rehberleri, otel ile iş yapan satıcı firmalar ve ziyaretçilere ait tüm giriş ve çıkışları kontrol ve takip etmek, kayıt altına almak.Kapı Kontrol İşlemleri Güvenlik Departmanı Giriş Çıkış Talimatına göre gerçekleştirilir.
2.    Nokta Nöbet Hizmetleri : Otel sahilinde bulunan iki ayrı noktada yapılan görevdir. Bu hizmette amaç, otel içine hiçbir nedenle dışardan giriş yapılamamasını sağlamaktır.
3.    Devriye Hizmetleri : Güvenlik Şefi, Vardiya Amirleri ve Güvenlik Görevlilerince nöbet yerlerini, otelin kolaylık tesislerini kontrol ederken yerine getirilen hizmettir. Bu sırada otel içerisinde gördüğü aksaklıkları da ilgili departman müdürlerine bildirir.
4.    Periyodik Aramalar : Güvenlik Departmanı tarafından her vardiya sonunda işgören ve işgörene ait eşyaların aranmasıdır.Otel müşterilerini ve çalışanlarını otel içinde her türlü tehlikeye karşı korumak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerle ilgili teknikler koruma teknikleridir. Koruma prensiplerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
1.    Alınan tedbirler çalışanları ve müşterileri kişisel kusur, kaza veya ihmal yüzünden meydana gelen kazalarda dahil olmak üzere, iş kazalarına, kriminal olaylara, teröre ve tüm tehlikelere karşı korumalıdır.
2.    Koruma yapılırken görev başında olan işgörenin hareket özgürlüğü gereksiz yere engellenmemelidir.
3.    Korumayı yapan güvenlik çalışanları mümkün olduğu kadar kendilerini iş yerinde çalışan işgörene adapte etmelidir. Bu nedenle güvenlik görevlerinin başarısı;

Beklemek
Tanımak
Araştırmak
Etkisiz Kılmak
Faktörlerini yerine getirme şeklinde özetlenebilir.

Güvenlik Departmanı önce risk analizi yaparak muhtemel tehdit bölgelerini ve davranışları tahmin edebilmelidir. Tüm planlar buna göre yapılmalıdır. Planlamadan sonra tehdit beklemeye bırakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)